logo

Проектиране


 

Проектирането е процес, при който трябва да бъдат взети предвид редица фактори. Времето за изработка в днешно време е съкратен до абсолютен минимум. Допускането на конструктивни грешки и несъвършенства в изделията е неикономично и недопустимо. Високите изисквания към външния вид и якостните характеристики допълнително съкращават сроковете са изработка на изделието.  Всеки етап на проектиране, трябва да е съобразен с производствените технологии, с заделения бюджет и поставените цели.

Добрия проектант е този, който на база знанията и опита си, може да избегне редица усложнения, проблеми и излишни разходи при процеса на производство. Дизайна и проектирането най-често вървят ръка за ръка. Принципно тези понятия се препокриват смислово, но в България е общоприето под проектиране да подразбираме чисто инженерната част при разработката на един продукт, а под дизайн по скоро неговият външен вид, комбинацията на цветове и форми, или като цяло по художествената и творческа част. За да се получи качествен продукт е от изключително значение дизайна и проектирането да са в своеобразна симбиоза, като едното изцяло се съобразява с ограниченията и особеностите на другото. Ето защо е важно в екипът разработващ един продукт, да са събрани хора с поглед и върху двете понятия, с опит и професионални знания за целия процес на разработка, както и с производствените практики.

В съвременната проектантска дейност, все повече навлиза използването на софтуерни продукти за виртуално прототипиране. Чрез тях се пестят време и разходи, добива се една по-реална представа за вида и качествата на крайния продукт. Често те са помощник за извършването на сложни математически уравнения и заместител на извършваните тестове в реална среда. Съществуват сложни инженерни продукти, чиято производствена подготовка е протекла изцяло в софтуерна среда – тестове, натоварвания, следене на различни показатели. Разбира се софтуерните платформи имат своите недостатъци, често породени от това, че работят със стойности и показатели, които се различават от реалните физични свойства на телата, като например плътност, относително тегло, коефициент на триене. Постоянните нововъведения в технологиите обаче, компенсират тези недостатъци и те стават все по незначителни.